top of page

Adatkezelési Tájékoztató

A Black Hill Gym edzőterem (a továbbiakban Edzőterem) és az Edzőterem honlapjának (a

továbbiakban: Honlap) üzemeltetői, az Emmeto Fitness Kft. (székhely: 8000, Székesfehérvár, Csóri Új út 136,  cégjegyzékszám: Cg.07-09-033743, adószám: 32031894-1-07) a továbbiakban: Üzemeltető) garantálja, hogy az Edzőtermet használók és a Honlapra látogatók (a továbbiakban Felhasználó vagy Felhasználók) személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, különös tekintettel az alábbiakra:

- a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX.

törvény,

- a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény,

- az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő fszolgáltatásokról

szóló 2001. évi CVIII. törvény.

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (infotv.)

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

 

Az Üzemeltetők által végzett adatkezelések

1. Hírlevél küldés

A kezelt adatok köre Keresztnév

Email cím

Az adatkezelés célja A Felhasználók számára az az egészségmegőrzéssel, sporttal, illetve az Edzőteremmel és szolgáltatásaival kapcsolatos, a Felhasználók érdeklődési körének megfelelő szakmai tartalom összeállítása és eljuttatása hírlevélben.

Az adatkezelés időtartama Felhasználók általi visszavonásig

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása

Adatkezelő Emmeto Fitness Kft

8000 Székesfehérvár, Csóri Új út 136

Adatfeldolgozó: Emmeto Fitness Kft

8000 Székesfehérvár, Csóri Új út 136

 

2. Nyereményjáték, garantált ajándék

A kezelt adatok köre:

Név

Email cím

Telefonszám

Social media profil

Az adatkezelés célja Az adatkezelési cél mindig az adott nyereményjáték szabályzatában kerül rögzítésre. Garantált ajándék esetén a hirdetményben megjelölt tevékenység elvégzése (pl. visszajelzés adása) esetén a Felhasználó jogosult a meghirdetett garantált ajándékra.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a nyeremény vagy garantált ajándék átvételéig tároljuk.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása

Adatkezelő: Emmeto Fitness Kft

8000 Székesfehérvár, Csóri Új út 136

Adatfeldolgozó: Emmeto Fitness Kft

8000 Székesfehérvár, Csóri Új út 136

 

3. Fotók, videók készítése, közzététele

A kezelt adatok köre: A Felhasználókról készült fotók, videók

Az adatkezelés célja: Az Edzőterem és az edzőtermi élet, események megörökítése,

maradandó emlék biztosítása a Felhasználók részére, referencia

készítése, beléptető rendszer működtetése.

Az adatkezelés időtartama: Felhasználó általi visszavonásig

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása

Adatkezelő Emmeto Fitness Kft

8000 Székesfehérvár, Csóri Új út 136

Adatfeldolgozó: Emmeto Fitness Kft

8000 Székesfehérvár, Csóri Új út 136

 

Üzemeltetők kötelezik magukat arra, hogy a fenti adatokat kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott

célra veszik igénybe, azokat előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve)

harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adják át.

 

Általános adatkezelési elvek

Felhasználók általi adatszolgáltatás minden formája önkéntes, az adatkezelés céljának ismeretében történik.

Üzemeltetők kötelezik magukat arra, hogy a rendelkezésükre bocsátott adatokat kizárólag a Felhasználók által

választott szolgáltatás céljából, a Felhasználó hozzájárulásának megfelelően használják, Felhasználó kérésére

Felhasználóról tárolt adatokat törlik. A megadott személyes és egyéb adatok bármikor módosíthatók, és törölhetők, a kért szolgáltatások visszamondhatók. A Felhasználónak lehetősége van a hírlevélről egyetlen kattintással leiratkozni levél láblécében található linkre kattintva, az Üzemeltetőktől kérni, hogy róla készült fotókat vagy videókat töröljenek, illetve olyan fotókat vagy videókat, melyen Felhasználó is szerepel úgy módosítsanak, hogy azon Felhasználó ne szerepeljen vagy ne legyen felismerhető.

Az Üzemeltetők mindent megtesznek annak érdekében, hogy adatbázisuk technikailag is biztonságos legyen,

illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá Felhasználó személyes adataihoz, ne tudják azokat másolni,

megváltoztatni vagy törölni.

Az Üzemeltetők vállalják, hogy az új, a Felhasználó érdekeit szolgáló tevékenységük, szolgáltatásuk

népszerűsítése érdekében legfeljebb egy tájékoztató hírlevelet küld Felhasználó számára, akinek felajánlja a

lehetőséget az új szolgáltatás igénybevételére.

Az Üzemeltetők fenntartják maguknak a jogot, és egyben kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen

 

Tájékoztató

tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsák. A

Tájékoztató bármilyen kismértékű változásáról a Felhasználót értesítik.

Minden egyes, az Üzemeltetők által kezelt adatra érvényes a jelen Adatkezelési Tájékoztató.

Üzemeltetők nem gyűjtenek olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai

véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, nemi életre vagy nemi irányultságra, személyazonosításra alkalmas genetikai  adatokra, továbbá büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben Üzemeltetők

tudomást szereznek arról, hogy bármely felhasználójuk a fentiekben részletezett különleges adatot adott meg

Üzemeltetők bármely felületén, beleértve a social media felületeket is, azt haladéktalanul törlik. Üzemeletetők

fenntartják maguknak a jogot, hogy a hatályos jogszabályok megsértéséért a különleges adatokat elhelyező

felhasználó regisztrációját is törölje.

 

Cookie-k és web beacon-ök elhelyezése, célja

A Weboldal egyes részeinek használatakor Üzemeltetők kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a Felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a

Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának

növelése, az adott Felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása, stb. céljából. Az

adatfájlok használatának eredményeképpen Üzemeltetőkhöz került adatokat Üzemeltetők nem kapcsolják az

adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével

automatikusan törlődnek.

Aweboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére

a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.

A Felhasználónak a böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

- beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha z Üzemeltetők cookie-t kívánnak elhelyezni a

számítógépén,

- a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezheti, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a Felhasználó nem kap

jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a

http://www.cookiecentral.com címen érhető el.

A fenti célokból a Weboldalba harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot)

illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a

honlapon tett látogatások. Ezt az információt “clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal

elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését – a cookie-kkal ellentétben – letiltsa böngészőjében. További információ a web beaconökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon

Üzemeltetők kötelezik magukat arra, hogy az így tárolt adatokat kizárólag statisztikai célokra használják fel.

 

A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

a) Hozzáféréshez való jog

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni Üzemeltetők által kezelt, rá vonatkozó személyes

adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat.

Üzemeltetők Felhasználó kérésére tájékoztatást adnak a rá vonatkozó, általuk kezelt adatokról, az

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy

kapták meg adatait. Üzemeltetők a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adják meg

a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

E-mail: blackhillfehervar@gmail.com

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Üzemeltetőhöz

fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

b) Helyesbítéshez való jog

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. Egyes adatait a

Felhasználó a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben az Üzemeltetők a kérelem

beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törlik az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra

helyreállíthatók.

Felhasználó a regisztráció során megadott adatait bármikor módosíthatja a felhasználói fiókjában a

Profilom szerkesztése menüpontban. Továbbá lehetősége van az adatai

c) Törléshez való jog

A Felhasználó bármikor jogosult adatai törlésének kérésére:

- a blackhillfehervar@gmail.com email címen,

- az elektronikus úton küldött levelekben a láblécben megadott linkre kattintva,

d) Adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó jogosult az adatainak törlését és azok közvetlen továbbítását kérni az általa megjelölt

másik szolgáltatóhoz a blackhillfehervar@gmail.com email címen. Üzemeltetők munkatársaink max. 30 nap

áll rendelkezésre a kérés teljesítéséhez.

e) Jogorvoslati lehetőség

A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait,

továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az adatkezelő

adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. A NAIH elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Telefon: + 36-1/391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, Üzemeltetők jogosultak a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Üzemeltetők ilyen esetben minden tőlük telhető segítséget megadnak az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

Mozgó- és állóképek készítése, illetve azoknak a felhasználása

Felhívjuk tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy az Edzőteremben, az Üzemeltetők által szervezett

rendezvényeken mozgó- és állóképfelvételek készülhetnek. A Felhasználó az Edzőterem területére, illetve a

rendezvényre való belépéssel hozzájárul ahhoz, hogy az esetlegesen róla készült fotók nyilvánosságra kerüljenek,

azokat az Üzemeltetők a Weboldalon, közösségi média felületeiken, tájékoztatóikban és hirdetéseikben,

valamint a rendezvényt bemutató egyéb felületeken felhasználja.

Székesfehérvár, 2023.05.20.

bottom of page